مشخصات  کادر فنی

هادی  عامری

هادی عامری

سرپرست
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی
محمدرضا  اسلامی

محمدرضا اسلامی

سرمربی
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی
حمید  کاشانی

حمید کاشانی

مربی
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی
محمدمهدی خیرخیز

محمدمهدی خیرخیز

آنالیزور
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی
ناصر  پیروردی زاده

ناصر پیروردی زاده

بدنساز
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی
حسین  قلی نژاد

حسین قلی نژاد

فیزیوتراپ
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی
حسین جعفری

حسین جعفری

تدارکات
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ
رده سنی

مشخصات کادر فنی

رده سنی تیم سمت نام و نام خانوادگی
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران سرپرست هادی عامری
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران سرمربی محمدرضا اسلامی
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران مربی حمید کاشانی
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران آنالیزور محمدمهدی خیرخیز
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران بدنساز ناصر پیروردی زاده
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران فیزیوتراپ حسین قلی نژاد
بزرگسالان سال 1397 - سوپرلیگ شیمیدُر تهران تدارکات حسین جعفری