مشخصات  کادر فنی

سید علی حلی

سید علی حلی

تدارکات
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی
البرز آبکناری

البرز آبکناری

کمک مربی
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی
سعید  تابش نیا

سعید تابش نیا

مربی
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی
محمدرضا باقری

محمدرضا باقری

پزشک
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی
محمد مهدی  خیرخیز

محمد مهدی خیرخیز

آنالیزور
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی
مصطفی هاشمی

مصطفی هاشمی

سرمربی
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی
دانیال تیماجی

دانیال تیماجی

بدنساز
سمت در باشگاه
بزرگسالان سال 1395
رده سنی

مشخصات کادر فنی

رده سنی تیم سمت نام و نام خانوادگی
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران تدارکات سید علی حلی
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران کمک مربی البرز آبکناری
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران مربی سعید تابش نیا
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران پزشک محمدرضا باقری
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران آنالیزور محمد مهدی خیرخیز
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران سرمربی مصطفی هاشمی
بزرگسالان سال 1395 شیمیدُر تهران بدنساز دانیال تیماجی