مشخصات  بازیکنان

مهرداد معافی

مهرداد معافی

پست بازی
4
شماره پیراهن
0
قد
بهشاد عرب زاده

بهشاد عرب زاده

پست بازی
6
شماره پیراهن
0
قد
محمد نظری

محمد نظری

پست بازی
7
شماره پیراهن
0
قد
علیرضا شفیعی

علیرضا شفیعی

پست بازی
8
شماره پیراهن
0
قد
علی کاشانی

علی کاشانی

پست بازی
9
شماره پیراهن
0
قد
علیرضا قیداری

علیرضا قیداری

پست بازی
10
شماره پیراهن
0
قد
واراگا نظریان

واراگا نظریان

پست بازی
12
شماره پیراهن
0
قد
علیرضا رستمی

علیرضا رستمی

پست بازی
14
شماره پیراهن
0
قد
امیررضا یاراحمدی

امیررضا یاراحمدی

پست بازی
17
شماره پیراهن
0
قد
رضا مرادی

رضا مرادی

پست بازی
18
شماره پیراهن
0
قد
علی	 نظری کیا

علی نظری کیا

پست بازی
19
شماره پیراهن
0
قد
امیرحسین مرادی

امیرحسین مرادی

پست بازی
20
شماره پیراهن
0
قد
میکیا آودیان

میکیا آودیان

پست بازی
22
شماره پیراهن
0
قد

مشخصات بازیکنان

شماره پیراهن پست بازی تاریخ تولد قد وزن نام بازیکن وضعیت
4 1379/01/08 0 سانتی متر 0 کیلوگرم مهرداد معافی آماده
6 1378/10/23 0 سانتی متر 0 کیلوگرم بهشاد عرب زاده آماده
7 1379/07/28 0 سانتی متر 0 کیلوگرم محمد نظری آماده
8 1378/11/21 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علیرضا شفیعی آماده
9 1379/10/06 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علی کاشانی آماده
10 1379/04/07 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علیرضا قیداری آماده
12 1379/03/21 0 سانتی متر 0 کیلوگرم واراگا نظریان آماده
14 1379/05/15 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علیرضا رستمی آماده
17 1379/05/08 0 سانتی متر 0 کیلوگرم امیررضا یاراحمدی آماده
18 1379/01/08 0 سانتی متر 0 کیلوگرم رضا مرادی آماده
19 1379/11/30 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علی نظری کیا آماده
20 1380/02/21 0 سانتی متر 0 کیلوگرم امیرحسین مرادی آماده
22 1380/01/28 0 سانتی متر 0 کیلوگرم میکیا آودیان آماده