مشخصات  بازیکنان

احسان	 صمدی

احسان صمدی

پست بازی
11
شماره پیراهن
0
قد
اشکان	 جعفری

اشکان جعفری

پست بازی
19
شماره پیراهن
0
قد
امیرحسین	 آذری

امیرحسین آذری

پست بازی
10
شماره پیراهن
0
قد
بهشاد عرب زاده

بهشاد عرب زاده

پست بازی
6
شماره پیراهن
0
قد
پارسا رهبری

پارسا رهبری

پست بازی
16
شماره پیراهن
0
قد
رافی درغوکاسیان

رافی درغوکاسیان

پست بازی
5
شماره پیراهن
0
قد
رضا مرادی

رضا مرادی

پست بازی
18
شماره پیراهن
0
قد
علی ظروفچیان

علی ظروفچیان

پست بازی
7
شماره پیراهن
0
قد
علی کاشانی

علی کاشانی

پست بازی
9
شماره پیراهن
0
قد
علیرضا رستمی

علیرضا رستمی

پست بازی
14
شماره پیراهن
0
قد
علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

پست بازی
15
شماره پیراهن
0
قد
علیرضا	 قیداری

علیرضا قیداری

پست بازی
10
شماره پیراهن
0
قد
مهدی	 نورالهی

مهدی نورالهی

پست بازی
13
شماره پیراهن
0
قد
مهران	 رضائی

مهران رضائی

پست بازی
12
شماره پیراهن
0
قد

مشخصات بازیکنان

شماره پیراهن پست بازی تاریخ تولد قد وزن نام بازیکن وضعیت
11 1377/01/14 0 سانتی متر 0 کیلوگرم احسان صمدی آماده
19 1377/05/28 0 سانتی متر 0 کیلوگرم اشکان جعفری آماده
10 1377/06/21 0 سانتی متر 0 کیلوگرم امیرحسین آذری آماده
6 1378/06/21 0 سانتی متر 0 کیلوگرم بهشاد عرب زاده آماده
16 1377/12/19 0 سانتی متر 0 کیلوگرم پارسا رهبری آماده
5 1377/02/08 0 سانتی متر 0 کیلوگرم رافی درغوکاسیان آماده
18 1379/01/08 0 سانتی متر 0 کیلوگرم رضا مرادی آماده
7 1378/08/27 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علی ظروفچیان آماده
9 1379/10/06 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علی کاشانی آماده
14 1379/05/15 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علیرضا رستمی آماده
15 1377/04/03 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علیرضا صادقی آماده
10 1379/04/07 0 سانتی متر 0 کیلوگرم علیرضا قیداری آماده
13 1377/07/16 0 سانتی متر 0 کیلوگرم مهدی نورالهی آماده
12 1376/10/14 0 سانتی متر 0 کیلوگرم مهران رضائی آماده