اخبار

بسكتبال - شيميدر - ليگ برتر - ماهنامه - اسفند
اخبار تیم
ماهنامه شماره 5 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر منتشر شد
ماهنامه شماره 5 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم با گزارش‌ها و تصاویر منتخب از تیم بسکتبال شیمیدر و فعالیت‌های اسفند ماه 1399 باشگاه منتشر شد....
بسكتبال - شيميدر - ليگ برتر - ماهنامه - بهمن - مديرعامل - هنريك درغوكاسيان - قم
اخبار تیم
ماهنامه شماره 4 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر منتشر شد
ماهنامه شماره 4 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم با گزارش‌ها و تصاویر منتخب از تیم بسکتبال شیمیدر و فعالیت‌های بهمن ماه باشگاه منتشر شد....
بسكتبال - شيميدر - ليگ برتر - ماهنامه - دي - 1399 - شماره - قم
اخبار تیم
ماهنامه شماره 3 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر منتشر شد
ماهنامه شماره 3 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر قم با گزارش‌ها و تصاویر منتخب از تیم بسکتبال شیمیدر و فعالیت‌های دي ماه باشگاه منتشر شد....
بسكتبال - شيميدر - ليگ برتر - ماهنامه
اخبار تیم
ماهنامه شماره 2 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر منتشر شد
ماهنامه شماره 2 باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدر با گزارش‌ها و تصاویر منتخب از تیم بسکتبال شیمیدر و فعالیت‌های آذر ماه باشگاه منتشر شد....